06-14654775 [email protected]

juridisch

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor diensten en producten van Nmarketing.

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen en aanbiedingen door Nmarketing, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het aangaan van een overeenkomst en de afname van een der marketingdiensten en producten van Nmarketing, verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Nmarketing behoudt het recht om ten alle tijden de algemene voorwaarden aan te passen, zonder daarvan de klant op de hoogte te hoeven stellen.

  1. Definities

  1.a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Nmarketing een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten en/of producten.

  2. Toepasselijkheid

  2.a. Door ondertekening van een overeenkomst met Nmarketing verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Nmarketing en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
  2.b. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Nmarketing opgenomen wordt.

  3. Aanbieding en acceptatie

  3.a. Alle offertes en prijsopgave door Nmarketing zijn geheel vrijblijvend.
  3.b. Het ondertekenen van een door Nmarketing uitgeschreven offerte resulteert in een overeenkomst met Nmarketing.
  3.c. Offertes, prijsopgaven en aanbiedingen door Nmarketing blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Nmarketing. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
  3.d. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Nmarketing zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
  3.e. Een samengestelde prijsopgave verplicht Nmarketing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
  3.d. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  4. Uitvoering van de overeenkomst

  4.a. Nmarketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
  4.b. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Nmarketing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  4.c. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Nmarketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Nmarketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Nmarketing zijn verstrekt, heeft Nmarketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
  4.d. Nmarketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Nmarketing is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Nmarketing kenbaar behoorde te zijn.
  4.e. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Nmarketing de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
  4.f. Indien door Nmarketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  4.g. Opdrachtgever vrijwaart Nmarketing voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

  5. Duur en beëindiging

  5.a. Het ontwikkelen van producten of diensten door Nmarketing voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor het product.
  5.b. Nmarketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten die door Nmarketing onderhouden worden.
  5.c. Nmarketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Nmarketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
  5.d. Nmarketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

  6. Levering en levertijd

  6.a. Nmarketing gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten.
  6.b. Mocht Nmarketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Nmarketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Nmarketing een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
  6.c. Door Nmarketing gemaakte producten worden op een nader te specificeren wijze (papier en/of PDF bestand via email) aan de opdrachtgever verstrekt.

  7. CMS

  7.a. Aan de Klant/Partner wordt door Nmarketing een licentie verleend voor het gebruik van het CMS.
  7.b. De licentie mag door Klant/Partner niet aan derden worden verleend, tenzij schriftelijk anders is vastgesteld.
  7.c. Het CMS, waaronder de code, scripts en grafische elementen, blijft altijd eigendom van Nmarketing.
  7.d. Tenzij bij overeenkomst schriftelijk anders is vastgelegd, is de looptijd van de licentie 10 (zegge: tien) jaren, waarbij de looptijd een aanvang neemt op de dag dat de opdrachtgever via Nmarketing op de Dienst(en), Product(en) of het CMS is aangesloten. Na deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met 1 (zegge: één) jaar verlengd.
  7.e. Opzegging geschiedt schriftelijk door Nmarketing en Klant/partner met in achtneming van een opzegtermijn van 1 (zegge: één) maanden.
  7.f. Nmarketing is gerechtigd om zonder mededeling wijzigingen aan te brengen in het CMS, deze wijziging(en) geven geen ontbindingsmogelijkheid aan Klant/Partner.
  7.g. Nmarketing is niet verantwoordelijk voor (indirecte) schade veroorzaakt door het CMS of wijzigingen in of aan het CMS.

  8. Overmacht

  8.a. Nmarketing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Nmarketing als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
  8.b. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Nmarketing alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Nmarketing geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst
  in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Nmarketing tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

  9. Prijzen

  9.a. Alle geoffreerde en vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
  9.b. Wijzigingen in de tarieven worden door Nmarketing minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

  10. Betaling

  10.a. Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen van een website wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Nmarketing is de opdrachtgever betalingsverplicht. De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur door Nmarketing het verschuldigde bedrag te voldoen.
  10.b. In genoemde gevallen behoudt Nmarketing zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
  10.c. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 14 dagen na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente over het openstaande bedrag en € 50,- aanmaningskosten verschuldigd aan Nmarketing.
  10.d. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door Nmarketing een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.4 onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
  10.e. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Nmarketing hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
  10.f. Indien Nmarketing abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Nmarketing het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
  10.g. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Nmarketing heeft voldaan.

  11. Copyright

  11.a. Het eigendom van door Nmarketing verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Nmarketing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Nmarketing hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Nmarketing gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
  11.b. Nmarketing behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
  11.c. Al het door Nmarketing vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Nmarketing niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

  12. Aansprakelijkheid

  12.a. Voor zover Nmarketing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Nmarketing weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Nmarketing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Nmarketing of het ervan verbreken ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Nmarketing.
  12.b. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Nmarketing slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Nmarketing voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
  12.c. Opdrachtgever vrijwaart Nmarketing voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Nmarketing.
  12.d. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Nmarketing kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
  12.e. Nmarketing is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.
  12.f. De opdrachtgever dient Nmarketing terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Nmarketing geleden schade.
  12.g. Nmarketing is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.
  8. Nmarketing is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

  13. Buitengebruikstelling

  13.a. Nmarketing heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Nmarketing niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Nmarketing zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Nmarketing kan worden verlangd.
  13.b. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
  13.c. Tot indienstelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Nmarketing gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

  14. Overdracht van rechten en verplichtingen

  14.a. Nmarketing noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

  15. Reclame

  15.a. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Nmarketing, waarna Nmarketing deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Nmarketing binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuisteinformatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
  15.b. Reclame schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

  16. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

  16.a. Nmarketing behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
  16.b. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
  16.c. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

  17. Overig

  17.a. Nmarketing zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Nmarketing.
  17.b. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Nmarketing zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
  17.c. Nmarketing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
  17.d. Nmarketing behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Nmarketing te plaatsen op een opgeleverde website, tenzij anders overeengekomen.

  18. Geschillenregeling en toepasselijk recht

  18.a. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Nmarketing en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
  18.b. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
  18.c. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeien of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Groningen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn ter zake van door Nmarketing met de opdrachtgever gesloten overeenkomst, de administratieve gegevens van Nmarketing beslissend.

  19. Eigendomsrecht

  19.a. De eigendom van producten, diensten, adviezen en campagnes blijven in bezit van Nmarketing tot dat de klant, afnemer, de betalingsverplichting heeft voldaan.

   

  Bezoek Adres

  Groene Hil 15,
  4822 RT, BREDA

  Contact Ons

  Openingstijden

  M-V: 10:00 – 20:00 uur
  Z-Z: op aanvraag

  Anders is niet altijk beter,

  Maar BETER is wel altijd Anders!
  Ben Jij Klaar Voor Echte Verbetering? Laten We Het Samen Doen!